Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

Spis treści:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I JEJ REALIZACJI
 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTU
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 10. PLIKI DO DRUKU
 11. PRAWO AUTORSKIE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stylowewydruki.pl prowadzony jest przez Drukarnię i agencję reklamową STUDIO DAR z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Powstańców śląskich 6 (który stanowi także adres do doręczeń),  NIP 937-234-30-20; adres poczty elektronicznej: bok@stylowewydruki.pl , numer telefonu kontaktowego: (+48) 33 443 20 60
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe,  wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


II.     DEFINICJE      

 1. Akceptacja zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana Klientowi przez drukarnię internetową potwierdzająca treść złożonego zamówienia oraz nadanie plikom wysłanym przez Klienta statusu „Gotowe do druku”.
 2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona podczas składania zamówienia lub ustalona indywidualnie w korespondencji mailowej.
 3. Dowód zakupu – faktura  lub paragon fiskalny wystawiona lub paragon zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Dzień roboczy– dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient Firmowy- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, dokonująca zamówienia w związku ze są działalnością zawodową lub gospodarczą, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 6. Klient Indywidualny - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Użytkownika– spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta. Służący do składania zamówień w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 8. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Klient indywidualny, jak i Klient firmowy.
 10. Miejsce wydania rzeczy/produktu – punkt odbioru lub adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Newsletter — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
 13. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.stylowewydruki.pl/platnosci
 14. Regulamin– niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień w Sklepie Internetowym. Jednocześnie jest to Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Rejestracja– zespół czynności dokonywanych w celu założenia Konta Użytkownika.
 16. Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.stylowewydruki.pl, za pośrednictwem której realizowane są usługi Sklepu Internetowego .
 17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 18. Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1600x1200; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; By zawrzeć Umowę Sprzedaży Kupujący musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzone na końcu transakcji za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

III.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I JEJ REALIZACJI

 1. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie, że produkt jest gotowy do odbioru.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie firmy, która znajduje się w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty,
  niedziele oraz święta,  będą weryfikowane następnego Dnia Roboczego.
 3. Złożenie zamówienia nastąpić może za pośrednictwem: 

  koszyka bez rejestracji
  W celu złożenia Zamówienia, Kupujący nie ma obowiązku rejestracji Konta  Użytkownika w sklepie internetowym. W takim przypadku złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
  - określenie specyfikacji zamówienia,
  - dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka,
  - wybranie formy płatności,
  - wybranie opcji dostawy oraz danych adresowych do jej nadania.
  Podczas składania zamówienia dla realizacji usługi „wydruk z własnego zdjęcia” niezbędne jest także załączenie plików będących częścią zamówienia poprzez opcję „wgraj plik do zamówienia” dostępną na formularzu zamówienia.
  Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Kupujący otrzyma od Sklepu Internetowego potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e–mail w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.

4. Wszystkie przedstawione na Stronie Internetowej zdjęcia nabywane są przez Sklep Internetowy każdorazowo na potrzeby wykonania Produktów, na żądanie Kupującego czyli po złożeniu przez niego zamówienia. Zdjęcia pochodzą z portali depostiphotos lub adobe.
5. Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza umowy ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są wiążące prawnie tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie bądź drogą mailową przez Sklep Internetowy. 
6. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
7. W przypadku opóźnionego dostarczenia przez Kupującego pliku do produkcji, ustalony termin dostawy produktu zostanie odpowiednio przedłużony.
8. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy jego danych osobowych dla celów realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 t. jedn. z późn. zm.).

IV.    KOSZT, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Płatność ceny za Produkt/y dokonywana jest w całości z góry, przed odbiorem zamówionych Produkt/ów przez Kupującego.
2. Na koszt realizacji zamówienia składają się:
    a) cena wybranego produktu znajdująca się w Sklepie Internetowym lub ustalona w indywidualnej korespondencji e-mail,
    b) koszt dostawy,
    c) opłaty za usługi korekty dodatkowej (jeśli taka zaistnieje).   
    3. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych takich jak: wysyłki o niestandardowych gabarytach - wymiarach powyżej 1 m.    
    4. Jeżeli Strony nie uzgodnią w inny sposób, to formalności celne i podatkowe związane z dostawą poza siedzibę Sklepu Internetowego powinny być załatwiane i opłacone przez Zamawiającego.
    5. Wszelkie ceny znajdujące się na stronie Sklepie Internetowym są wyrażone w walucie polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
    6. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:
1. płatność za pomocą platformy PayU,
2. dokonanie przelewu tradycyjnego (przedpłata).
    8. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego (przedpłaty) Kupujący otrzyma poprzez wiadomość e–mail od Sklepu Internetowego dane niezbędne do dokonania przelewu.
    9. Sklep Internetowy wystawia Kupującemu dowód dokonania wpłaty w formie faktury VAT na dane podane podczas składania zamówienia.
    10. Ponieważ  Kupujący zawierając umowę zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Produkt z góry, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie …………... dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie powoduje, że brak przyjęcia złożonej przez Kupującego w ramach Zamówienia oferty i będzie automatycznie anulowane.
       
    11. Kupujący może również do momentu otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sklepem Internetowym prze Stronę Internetową lub adres e-mail, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
    12. Realizacja zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry, rozpocznie się po zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności elektronicznych – po potwierdzeniu przez operatora płatności elektronicznych poprawnego wykonania pełnej płatności.
       W celu szybszego rozpoczęcia realizacji zamówienia Kupujący może przedstawić pokwitowanie wpłaty otrzymane z banku. Wówczas wiążąca będzie data widniejąca na potwierdzeniu.  
    13. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną ( Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesłania faktur w formie elektronicznej).
    14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
NIP 779-23-08-495, REGON 300523444
       
V.     WARUNKI DOSTAWY PRODUKTU
    1. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Produktu (termin dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy oraz czas odbioru i doręczania Produktu przez przewoźnika.
       a) Czas realizacji zamówienia jest uzależniony jest każdorazowo od dostępności, rodzaju lub złożoności zamówionych Produktów.
       b) Do całkowitego czasu realizacji zamówienia, należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego odebranie i doręczenie (od 24 do 72 godzin na terenie Polski).
    2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
    3. Wykonawca dokona odpowiedniego zabezpieczenia i opakowania produktu przy czym ewentualne innego rodzaju opakowanie  (niestandardowe, specjalne i nietypowe) może zostać dokonane na odrębne zlecenie i koszt Zamawiającego.
    4. Na terytorium Polski Produkty będą dostarczane – według wyboru Kupującego – za pośrednictwem firmy kurierskiej, do Paczkomatu InPost lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
    5. Zamówienia realizowane poza terytorium Polski będą dostarczane – według wyboru Kupującego – za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
    6. W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Kupującego i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.  
    7. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie, że produkt jest gotowy do odbioru.
    8. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości ceny za Produkt.

VI.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Zarówno Klient Indywidualny jak i Klient Firmowy mogą anulować zamówienie jeśli plik przez nich przesłany ma status „Plik przekazany do weryfikacji”.
    2. W kolejnych etapach z uwagi na indywidualizację wydruków według parametrów złożonego zlecenia oraz zgodnie z Art. 38 pkt. 1 i pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.20144 poz. 827) Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
    3. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego w określonymw pkt. 1 statusie, jeśli dokonał on już zapłaty Sklep Internetowy zwróci wpłacone przez niego środki w terminie do 14 dni. Za pośrednictwem platformy PayU zostanie pomniejszona o koszty administracyjne w wysokości nie wyższe niż 4% całego zamówienia brutto.
    4. Anulowanie zamówienia na warunkach określonych w pkt 1  jest jednoznaczne z wypełnieniem oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które Kupujący składa na formularzu, stanowiący załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www…………………………….. lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
    5. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób określony w ustępie poprzedzającym.
    6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
       
VII. REKLAMACJA PRODUKTU
    1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
    2. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
    3. Okres gwarancji dla Produktów wynosi ……….. miesięcy i jest liczony od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
    4. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Kupujący nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany.
    5. Ze względu na specyfikę Produktów, uprzejmie prosimy o sprawdzenie wizualnej poprawności Produktu przed jego montażem lub rozpoczęciem jego użytkowania, a w szczególności:
    • dopasowanie brytów (w przypadku fototapet);
    • czy wzór na brytach współgra tworząc kontynuację wzoru (w przypadku fototapet);
    • zgodność kolorystyczną poszczególnych brytów (fototapety) - ze względu na różnice, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologie druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie;
    • poprawność rozmiaru;
    • czy materiał jest prawidłowy;
    • czy wydruk nie posiada uszkodzeń mechanicznych .
    6. Szkody i wady powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Kupującego w trakcie montażu lub użytkowania towaru, nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sklepu Internetowego.
    7. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sklepu Internetowego poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną, za pomocą wzoru udostępnionego przez Sklep Internetowy lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.
    8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, dokument potwierdzający zakup(nr FV lub paragonu oraz datę zakupu), jak również wskazanie przyczyny reklamacji(okoliczności stwierdzenia wady produktu, opis wady, datę wystąpienia wady) oraz treść żądania reklamacyjnego. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt, na adres siedziby Sklepu Internetowego.
    9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację jak najszybciej, licząc od momentu otrzymania reklamacji i dodatkowych informacji dotyczących Produktu, które są niezbędne do prawidłowej weryfikacji reklamacji.
    10. Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji.
    11. Sprzedający w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

    1. Niniejszy XII punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Kupujących niebędących Konsumentami.
    2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu Interenetowego.
    3. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
    4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sklep Internetowy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
    5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
    6. Ani Sklep Internetowy ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupującego, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
    7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sklepu Internetowego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
    8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym, a Kupującego niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
    9. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    10. Niniejszy XII punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt XII.5, nie stosuje się do Kupujących będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kupującym tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VIII Regulaminu.
       
       X. POLITYKA PRYWATNOŚCI
        1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sklep Internetowy jako administratora danych osobowych.
        2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu wykonania powyższych.
        3. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
        4. Kupujący ma w każdym czasie prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dane osobowe mogą być w każdym czasie poprawiane bądź usuwane z poziomu Konta Użytkownika (po zalogowaniu) lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta bądź e-mailowy pod adresem………………..
        5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
       X.     PLIKI DO DRUKU
    1. Jeżeli Kupujący wybiera Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wysyła do Sklepu Internetowego pliki niezbędne do realizacji zamówienia.
    2. Informacje dotyczące specyfikacji plików i ich przygotowania przed przesłaniem drukarni internetowej znajdują się na Stronie Internetowej w sekcji „Pomoc” w zakładkach „Jak przygotować plik do druku” oraz w zakładce „Makiety do pobrania” na stronie produktu.
    3. Pliki przesłane przez Kupującego sprawdzane są przez Sklep Internetowy pod względem technicznym i pod względem możliwości zakwalifikowania ich do druku.
    4. Jeśli pliki nie spełniają wymagań technicznych Sklep Internetowy może bezpłatnie dokonać drobnych niezbędnych korekt, o których Kupujący zostanie poinformowany oraz dostanie do akceptacji poprawiony plik.
    5. Na życzenie Kupującego Sklep Internetowy dokonać może dodatkowych korekt, bądź zmian w plikach, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie. W zależności od specyfiki dokonanych zmian dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione ze Sklepem Internetowym.
    6. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, pliki otrzymają status „Gotowe do druku”, co oznacza rozpoczęcie realizacji usługi.
    7. Sklep Internetowy nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. /Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Kupujący./ Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Sklep Internetowy może odmówić realizacji zamówienia.
    8. Aktualny status wysłanych przez siebie plików Kupujący sprawdzić może logując się na Konto Użytkownika. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail informacje o zmianach statusu plików wysyłane będą Kupującemu na adres e – mail, z którego dokonał on zamówienia.
    9. Pliki przesłane przez Kupującego archiwizowane są na serwerach lokalnych Sklepu Internetowego przez okres 1 miesiąca od czasu realizacji zamówienia do celów związanych z ewentualną reklamacją. Po tym okresie zostają one trwale usunięte z zasobów drukarni internetowej.
       XI.      PRAWO AUTORSKIE
    1. Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep internetowy, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Strony Internetowej mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
       
    2. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Sklep Internetowy sporządzi nowe projekty graficzne jest on ich autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i korzysta ze wszelkiej ochrony utworów w ramach tego aktu.
       
    3. Sklep Internetowy realizując zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Kupującego. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych Sklepowi Internetowemu do obróbki. Sklep Internetowy nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
    4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    5. Klient przesyłając do Sklepu Internetowego pliki wyraża jednocześnie zgodę na zwielokrotnianie utworu.
XII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep Internetowy deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Przy czym pozostałe przepisy regulaminu pozostają ważne i wymagalne.
    2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep Internetowy udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej  oraz powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem do wypowiedzenia umowy w terminie do 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
    3. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
    4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.sklep.studiodar.pl/regulamin). Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.
    5. Sklep Internetowy dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Sklep Internetowy zachęca do zgłaszania wszelkich problemów związanych z zamówieniami poprzez pocztę elektroniczną na adres sklepu podany w pkt 1.1.
    6. Kupujący będący konsumentem, w sprawach związanych z relacją ze Sklepem Internetowym (w tym w sprawie praw i obowiązków wynikających z zawartych ze Sklepem Internetowym umów), a także w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy nim a Sklepem Internetowym, może zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
    7. Szczegółowe informacje dla Kupującego będącego konsumentem na temat możliwości uzyskania pomocy, pozasądowym sposobie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasadach dostępu do tych procedur, a także o podmiotach uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/
    8. Kupujący będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR), w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
    9. Kupujący, będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    10. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sklep Internetowy za pośrednictwem Strony Internetowej, jest prawo polskie.
    11. Ewentualne spory powstałe między Kupującym będącym konsumentem a Sklepem Internetowym, rozstrzygane będą przez sąd, dla którego właściwość miejscowa i rzeczowa wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.